Statut

Statut Związku Polaków we Fredrikstad

Rozdział 1: Postanowienia ogólne.

Rozdział 2: Cele i zadania Związku. Sposoby ich realizacji.

Rozdział 3: Władze Związku.

Rozdzial 4: Majątek Związku.

Rozdzial 5. Członkostwo w Związku.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Klub nosi nazwę "Związek Polaków we Fredrikstad" zwany w dalszej części Statutu "Związkiem".

2. "Związek" jest organizacją apolityczną majaca na celu wspolprace Polaków zamieszkujących w mieście Fredrikstad i sasiednich gminach.

3. Terenem działalności Związku jest miasto Fredrikstad oraz obszar Norwegii. Siedziba władz Związku jest w mieście Fredrikstad.

4. Związek może być członkiem norweskich i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

5. Związek opiera swoją działalność na pracy ogółu członków. Pracami Związku kierują jego władze.

Rozdział 2.
Cele i zadania Związku. Sposoby ich realizacji

Cele i zadania:

1. Integrowanie społeczności polskiej zamieszkującej w mieście Fredrikstad oraz na obszarze Norwegii.

2. Propagowanie i pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej.

3. Integrowanie społeczności polonijnej w środowisku lokalnym.

4. Współpraca z władzami miasta.

5. Wspieranie działań Związku poprzez kontakty medialne.

6. Współpraca z różnymi instytucjami które maja podobne cele.

Sposoby realizacji:

1. Stworzenie siedziby Związku jako samodzielnej jednostki, uznanej przez władze miasta na zasadach jak organizacje norweskie.

2. Prowadzenie na terenie siedziby Związku działalności: kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej, sportowej.

3. Zabezpieczenie środków finansowych i materialnych niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności Związku.

Rozdział 3.
Władze Związku

1. Władzami Związku jest Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna.

2. Skład Zarządu wybierają wszyscy członkowie organu założycielskiego spośród swoich członków w głosowaniu jawnym, większością głosów.

3. Skład Zarządu stanowią:

Prezes Zarządu

Wice-Prezes Zarządu (1 lub 2)

Sekretarz Zarządu

Skarbnik oraz od trzech do pięciu członków Zarządu

4. Zarząd podejmuje wszystkie decyzje działalności Związku w formie wniosków i uchwał, przez głosowanie jawne.

Prezes Zarządu w sprawach spornych ma głos decydujący.

Zarząd reprezentuje Związek na zewnątrz.

Zarząd Związku wybierany jest na 2 lata.

Każdy członek Zarządu może dobrowolnie zrezygnować z pełnienia powierzonej funkcji, nie podając powodu swojej decyzji.

Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie składana jest w formie pisemnej.

Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnienia powierzonej mu funkcji poprzez Walne Zebranie wszystkich członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

Zebranie zwołuje Prezes Zarządu na wniosek swój lub członka Zarządu.

Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji działalności Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na koniec roku kalendarzowego Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z działalności Związku wszystkim członkom Związku.

Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest Sekretarz.

5. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym pracę Zarządu Związku, organem kontrolnym od strony merytorycznej i finansowej.

6. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego oraz dwóch członków.

Komisja wyniki kontroli przedstawia w formie protokołów podpisanych przez wszystkich członków Komisji. Uwagi dotyczące działalności kierowane są w formie wniosków.

7. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Komisji Rewizyjnej dokumentację działalności raz rocznie.

8. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera organ założycielski spośród swoich członków poprzez głosowanie jawne. Odwołanie członka Komisji można dokonać na podstawie wniosku członka Zarządu lub Komisji poprzez Walne Zebranie wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. Każdy członek Komisji może zrezygnować z pełnienia powierzonej funkcji bez podania powodu swojej decyzji. Rezygnacja ma formę pisemną.

Rozdział 4.
Majątek Związku

1. Majątek Związku stanowią rzeczy materialne będące na wyposażeniu Związku. Środki trwałe oraz środki finansowe pozostające na koncie bankowym.

2. Środki pieniężne pozostające w banku są do dyspozycji Związku, decyzje o ich wykorzystaniu podejmuje Zarząd.

3. Każda operacja finansowa musi być księgowana, zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowości.

4. Na koniec kazdego kwartalu, skarbnik zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi rozliczenia finansowego za dany okres.

5. 1.Środki pieniężne Związku stanowią:

a)Składka członkowska

b)Dochody z działalności Związku

c)Darowizny

d)Dotacje i donacje
Rozdział 5.
Członkostwo w Związku

1. Członkiem Związku może być każdy obywatel polski i norweski zamieszkujący stale lub przebywający czasowo na terenie Norwegii ktoremu bliske sa cele Zwiazku.

2. Członkostwo w Związku potwierdza się wypełnieniem deklaracji członkowskiej i zaplaceniem skladki czlonkowskiej.

3. Każdy członek Związku ma prawo do udziału w wyborach Zarządu Związku.

4. Każdy członek Związku może zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do Zarządu.

5. Członkostwo w Związku wygasa z chwilą zgłoszenia rezygnacji przez osobę zainteresowaną lub wskutek pozbawienia członkostwa przez Zarząd Związku.


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/fredriks/www/content/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52